Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PRODUVAR

Dit zijn de algemene voorwaarden van Produvar B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68743459, hierna aangeduid als “Leverancier”.

 1. Algemeen

Dit artikel bepaalt welke regels van toepassing zijn op de overeenkomst tussen partijen.

1.1.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of levering van Leverancier en maken integraal onderdeel uit van iedere (hoofd)overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer. Inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

1.2.         De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden van Afnemer of andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3.         Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijken van deze algemene voorwaarden.

1.4.         Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, dan gelden de overige bepalingen onverkort. Partijen zullen in dat geval in overleg treden en nieuwe bepalingen overeenkomen om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen.

1.5.         Bij onenigheid over de interpretatie van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandstalige versie.

 1. Prijs en betaling

Welke prijzen en welke betalingswijze gelden volgt uit dit artikel.

2.1.         Alle prijzen zijn in de aangegeven valuta en exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Leverancier accepteert geen betalingen in andere valuta dan die is aangegeven. Bij gebreke van een aangegeven valuta zijn alle prijzen in Euro’s. Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de diensten van Leverancier zijn vrijblijvend en herroepbaar tot het moment dat Leverancier langs elektronische weg bevestigt dat de overeenkomst met Afnemer tot stand komt.

2.2.         Bij een periodieke betalingsverplichting van Afnemer, geldt dat Leverancier gerechtigd is geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van Leverancier tot aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt dat Leverancier steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van twee maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Afnemer in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is Afnemer gerechtigd om binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

2.3.         Verschuldigde bedragen worden door Afnemer vooraf dan wel volgens de op de factuur vermelde betalingscondities betaald. Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. De vergoeding is ook verschuldigd als Afnemer geen gebruik maakt van de diensten en/of programmatuur.

2.4.         Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig volledig betaalt, is Afnemer, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd (conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek) en is Leverancier direct gerechtigd zonder nadere aankondiging haar dienstverlening op te schorten. Indien Afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval Afnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle advocaatkosten. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Leverancier onverlet, waaronder de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst en/of het staken van de dienstverlening.

2.5.         Met betrekking tot de door Leverancier verrichte prestaties en de daarvoor door Afnemer verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Leverancier volledig bewijs op, onverminderd het recht van Afnemer tot het leveren van tegenbewijs.

2.6.         Leverancier is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

 1. Duur en beëindiging

Dit artikel bepaalt hoe de overeenkomst tussen partijen wordt beëindigd.

3.1          Tenzij partijen anders zijn overeengekomen of dit naar de aard van de overeenkomst niet mogelijk is, is de overeenkomst tussen partijen aangegaan voor onbepaalde duur. Indien de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde duur geldt in beginsel een looptijd van 12 (twaalf) maanden en wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, tenzij er rechtsgeldig wordt opgezegd of partijen een andere looptijd zijn overeengekomen of wanneer de duur van de overeenkomst samenhangt met een duidelijk bepaald project of ontwikkelingstraject.

3.2          Er geldt een opzeggingstermijn van 30 (dertig) dagen. Wanneer de overeenkomst voor bepaalde duur is aangegaan kan met inachtneming van de opzeggingstermijn slechts tegen het einde van de looptijd worden opgezegd. Wanneer de overeenkomst is aangegaan voor de duur van een duidelijk bepaald project of ontwikkelingstraject is opzeggen niet mogelijk.

3.3          Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst tussen partijen per direct te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere partij, indien:

 1. de andere partij is opgehouden te bestaan;
 2. de andere partij failliet is verklaard, in surseance van betaling is gesteld of een ontbindingsbesluit heeft genomen;
 3. de andere partij geen activiteiten meer verricht;
 4. de andere partij in verzuim is ten aanzien van een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst tussen partijen, en die partij dit verzuim niet heeft gezuiverd binnen 30 (dertig) dagen na een ingebrekestelling; of
 5. er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst tussen partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van de ontbindende partij kan worden gevergd.

3.4          Als de overeenkomst tussen partijen wordt beëindigd, ongeacht op welke grond, zijn de vorderingen van Leverancier op Afnemer per direct opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Afnemer mag Afnemer uitsluitend het deel van de overeenkomst ontbinden welke nog niet door Leverancier is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Afnemer toerekenbaar is, heeft Leverancier recht op vergoeding van de daardoor ontstane directe en indirecte schade.

3.5          Nadat de overeenkomst tussen partijen is beëindigd, ongeacht op welke grond, mag Leverancier de toegang tot de dienst aan Afnemer per direct ontzeggen en zal Leverancier de voor Afnemer opgeslagen gegevens zo snel mogelijk verwijderen. Tegen betaling van een redelijke vergoeding is Leverancier bereid aan Afnemer een kopie van deze gegevens te verschaffen. Leverancier is gerechtigd deze verplichting op te schorten indien Afnemer in gebreke is in de voldoening van enige uit de overeenkomst tussen partijen voortvloeiende, of als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst ontstane verplichting.

3.6.         Leverancier zal wegens opzegging of een ontbinding als gevolg van een (dreigende) tekortkoming aan de zijde van Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 1. Levering order-volgsystemen

Dit artikel heeft betrekking op het uitgebreide order-volgsysteem of andere online systemen van Leverancier.

4.1.         Leverancier levert voornamelijk uitgebreide order-volgsystemen (ERP-oplossingen) voor productieprocessen, die meestal als Software-as-a-Service (SaaS) beschikbaar worden gesteld. Deze diensten van Leverancier kunnen gekoppeld worden met (productie)machines en (boekhoud)systemen van derden, die buiten de controle van Leverancier staan en waarvoor ook netwerkverbindingen, waaronder ook het Internet, gebruikt zullen worden, die evenmin onder de controle van Leverancier staan. Leverancier is daarom niet aansprakelijk voor het niet tot stand komen van of correct functioneren van koppelingen te wijten aan factoren buiten haar controle, maar spant zich in voor optimale beschikbaarheid en correcte werking van haar eigen diensten en/of haar onderliggende programmatuur.

4.2.         Afnemer is zelf verantwoordelijkheid voor het maken van regelmatige back-ups en een adequate informatiebeveiliging van zijn gegevens. Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van (reproductie van) verminkte of verloren gegane gegevens of materialen en evenmin voor daaruit voortvloeiende schade of gederfde winsten. Leverancier spant zich in de gegevens bij het gebruik van de koppeling zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beschermd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door derden. Leverancier is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die Afnemer ter koppeling aanbiedt.

4.3.         Afnemer zorgt voor het functioneren en inregelen van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur, ingezette machines, gekoppelde (boekhoud)systemen, benodigde licenties en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de diensten en/of programmatuur van Leverancier. Afnemer draagt het risico van selectie van de door Leverancier te leveren zaken, goederen en/of diensten en neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen van waaraan de prestatie van Leverancier dient te voldoen, juist en volledig en tijdig zijn.

4.4.         Afnemer staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van koppeling, gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

4.5.         Leverancier is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met Afnemer is overeengekomen.

4.6.         Afnemer zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan Leverancier of haar klanten bij het gebruik van de diensten en/of programmatuur van Leverancier. Afnemer dient zich te onthouden handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan de systemen van Leverancier of haar klanten. Leverancier heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen de toegang van Afnemer tot de diensten en/of programmatuur voor onbepaalde tijd op te schorten, te beperken of te blokkeren, als er een vermoeden is van misbruik of van ander oneigenlijk gebruik.

4.7.         Leverancier kan haar diensten en/of programmatuur geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service zonder hierdoor schadeplichtig te worden. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en zo veel mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

 1. Intellectueel eigendom

Leverancier en derden kunnen rechten van intellectuele eigendom hebben, zoals auteursrechten of databankrechten, die gerespecteerd dienen te worden.

5.1          Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst door Leverancier ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, content, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, inclusief voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier of haar licentiegevers.

5.2          Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en de bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst tussen partijen, deze algemene voorwaarden of die anderszins schriftelijk worden toegekend. Buiten deze en de in de wet dwingend aan Afnemer toegekende rechten, zal Afnemer de software, content en materialen niet verveelvoudigen en openbaar maken of (herhaald systematisch) opvragen en hergebruiken.

5.3          Tenzij anders is overeengekomen is het Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de beschikbaar gestelde software, content of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en de geheimhouding van de content of materialen.

5.4          Het is Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar software, content en materialen. Indien Leverancier door middel van technische bescherming deze software, content of materialen heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, te wijzigen of te ontwijken, tenzij de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

5.5          Leverancier behoudt het recht de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5.6          Ieder gebruik en iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van de software, content en materialen die buiten de strekking van de overeenkomst valt, wordt beschouwd als een schending van het intellectuele eigendomsrecht van Leverancier.

5.7          Afnemer zal aan Leverancier een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van 10.000,- Euro betalen per handeling in strijd met dit artikel, onverminderd het recht van Leverancier om volledige vergoeding van haar schade te vorderen en andere rechtsmaatregelen te treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

 1. Ontwikkeling

Indien partijen zijn overeengekomen om software en/of een andere technische oplossing als maatwerk te ontwikkelen, dan gelden mede de bepalingen uit dit artikel in het bijzonder voor de betreffende dienst.

6.1          Indien een (functioneel) ontwerp van de te ontwikkelen software of een andere technische oplossing van te voren niet bekend is, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke software of andere technische oplossing ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan Leverancier verlangen dat Afnemer zich schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.

6.2          Indien partijen een ontwikkelmethode gebruiken die zich kenmerkt door een iteratief karakter, aanvaarden partijen dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen worden verricht op basis van volledige of volledig uitgewerkte specificaties en tevens dat specificaties, die al dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, tijdens de uitvoering van de overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast. Partijen zullen steeds gezamenlijk in goed overleg beslissingen nemen met betrekking de specificaties die voor de volgende fase van het project en/of voor de volgende deelontwikkeling gelden. Afnemer aanvaardt het risico dat de software en/of de andere technische oplossing niet per se aan alle specificaties zullen beantwoorden.

6.3          Afnemer zorgt voor een permanente, actieve en door de organisatie van Afnemer gedragen inbreng en medewerking van relevante eindgebruikers, onder meer ten aanzien van het testen en ten aanzien van (nadere) besluitvorming. Afnemer garandeert dat de door Afnemer ingezette medewerkers op sleutelposities, beschikken over de voor deze positie benodigde beslissingsbevoegdheden en voldoende kennis van zaken.

6.4          Afnemer garandeert voortvarendheid van de door Afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst te nemen voortgangsbeslissingen. Wanneer tijdige en duidelijke voortgangsbeslissingen van de zijde van Afnemer ontbreken, is Leverancier gerechtigd – maar niet verplicht – de naar haar oordeel passende beslissingen te nemen.

6.5          Afnemer aanvaardt de software en/of de andere technische oplossing in de staat waarin deze zich op het moment van het einde van de laatste ontwikkelfase bevindt (‘as is, where is’). Leverancier is na de laatste ontwikkelfase niet gehouden tot herstel van fouten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.6          Onder de verplichtingen van Leverancier zijn in beginsel niet begrepen het onderhoud van de software en/of de andere technische oplossing en/of het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders daarvan. Indien in afwijking van het vorenstaande door Leverancier tevens onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan Leverancier verlangen dat Afnemer daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst zoals een Service Level Agreement (‘SLA’) aangaat. Deze werkzaamheden worden gedaan op basis van een inspanningsverbintenis en zullen separaat tegen de gebruikelijke tarieven van Leverancier bij Afnemer in rekening worden gebracht.

6.7          Tenzij partijen zijn overeengekomen dat Leverancier de te ontwikkelen software en/of andere technische oplossing op haar eigen systeem zal ‘hosten’, zal Leverancier de software en/of de andere technische oplossing op een door haar te bepalen wijze aan Afnemer beschikbaar stellen. Uitsluitend als dat is overeengekomen zal Leverancier de ontwikkelde software of andere technische oplossing bij Afnemer installeren en/of inregelen en/of de apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

6.8          De te ontwikkelen software en/of andere technische oplossing geldt als door Afnemer geaccepteerd wanneer deze de betreffende software en/of andere technische oplossing in gebruik heeft genomen en er geen sprake is van het substantieel niet voldoen van de software en/of andere technische oplossing aan de aan Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele en technische specificaties (‘must haves’).

6.9          Leverancier is niet gehouden tot terbeschikkingstelling van de broncodes en de technische documentatie en de voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur benodigde hulpprogrammatuur en programma- of databibliotheken, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.10       Leverancier staat er niet voor in dat de door haar ontwikkelde software en/of andere technische oplossing goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur. Leverancier staat er evenmin voor in dat de software en/of andere technische oplossing goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

 1. Onderhoud en ondersteuning

Indien partijen onderhoud en/of ondersteuning zijn overeengekomen, dan gelden deze bepalingen voor de betreffende diensten.

7.1.         Indien partijen zo zijn overeengekomen verricht Leverancier onderhoud met betrekking tot de in de overeenkomst bepaalde software en/of technische oplossing. De onderhoudsverplichting omvat het herstel van fouten in de software (het substantieel niet voldoen van de programmatuur aan de door Leverancier uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties) na een gedetailleerde melding door Afnemer.

7.2.         Na ontvangst van de melding zal Leverancier zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de software. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en het versie- en releasebeleid van Leverancier op de door Leverancier te bepalen wijze en termijn aan Afnemer ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkigen in de software aan te brengen. Afnemer zal zelf de gecorrigeerde software dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de software en eventuele hulpprogrammatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur, machines, gekoppelde (boekhoud)systemen en gebruiksomgeving aanpassen.

7.3.         Herstel van fouten geschiedt op een door Leverancier te bepalen locatie en wijze. Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens of materialen.

7.4.         Afnemer zal alle door Leverancier verlangde medewerking aan het onderhoud verlenen, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de software en het maken van een back-up van alle data. Het onderhoud door Leverancier laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer voor het beheer van de software, waaronder controle van de instellingen en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de software worden ingezet.

7.5.         Het onderhoud kan ook de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de diensten en/of software omvatten, naar keuze van de Leverancier. Na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Leverancier niet meer verplicht tot het herstellen van fouten in een voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie.

7.6.         Indien de dienstverlening van Leverancier op grond van de overeenkomst tussen partijen tevens ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders omvat, zal Leverancier telefonisch, via haar website of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de betreffende diensten en/of programmatuur. Leverancier zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij haar gebruikelijke procedures. Leverancier staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt verricht op werkdagen tijdens gebruikelijke openingstijden van Leverancier.

 1. Consultancy

Indien Afnemer Leverancier inschakelt voor het geven van adviezen, dan gelden voor deze dienstverlening in het bijzonder de bepalingen uit dit artikel.

8.1          Advieswerkzaamheden worden enkel verricht op de gebruikelijke werkdagen en –tijden van Leverancier en op afstand dan wel vanuit de locatie van Leverancier, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

8.2          Het gebruik dat Afnemer maakt van door Leverancier verstrekte adviezen en rapporten is voor risico van Afnemer. Leverancier spant zich weliswaar in om goede adviezen te verstrekken, maar de bewijslast dat de verstrekte adviezen of de wijze van adviseren niet voldoen aan wat partijen zijn overeengekomen of wat van een redelijk handelend en bekwaam consultant mag worden verwacht, berust bij Afnemer. Het staat Leverancier vrij om tegenbewijs te leveren.

8.3          Adviezen en rapporten die aan Afnemer zijn verstrekt, zijn louter voor intern gebruik door Afnemer. Het is Afnemer niet toegestaan om de inhoud van adviezen en rapporten of de methoden, werkwijzen of technieken van Leverancier aan derden te verstrekken of openbaar te maken.

 1. Uitvoering

De wijze waarop Leverancier haar diensten levert volgt uit dit artikel, ongeacht om welke diensten het gaat.

9.1.         Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen zijn diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomst de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Leverancier zich in een schriftelijke overeenkomst heeft verplicht tot een voldoende bepaald omschreven resultaat.

9.2.         Leverancier zal de diensten en/of programmatuur binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst aan Afnemer ter beschikking stellen. Afnemer aanvaardt de diensten en/of de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’, ‘where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

9.3.         Alle aanbiedingen en andere uitingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij Leverancier schriftelijk anders heeft aangegeven. Aan indicaties over levering(stermijnen) of (oplever)data of aan voorcalculaties of kostenbegrotingen kunnen door Afnemer geen rechten worden ontleend.

9.4.         Afnemer zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen en verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken hieromtrent, tenzij Afnemer bewijst dat de feiten ten grondslag aan de aansprak aan de Leverancier toerekenbaar zijn. Afnemer staat er echter niet voor in dat haar diensten en/of programmatuur tijdig worden aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving in het kader van het beschikbaar houden van de betreffende diensten en/of programmatuur.

9.5.         Indien Afnemer volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts)personen tegenover de Leverancier hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

9.6.         Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal Leverancier Afnemer op verzoek van Afnemer schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

9.7.         Afnemer zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nooit aan een derde verkopen, overdragen of verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.

 1. Aansprakelijkheid van Leverancier

Leverancier beperkt in dit artikel zijn aansprakelijkheid voor schade.

10.1       De aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade geleden door Afnemer als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Leverancier van haar verplichtingen onder de overeenkomst tussen partijen of deze algemene voorwaarden, waaronder ook begrepen ieder onrechtmatig handelen van Leverancier, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel per reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Afnemer onder de betreffende overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.000,- Euro/hetgeen de verzekering aan Leverancier hiervoor uitkeert verminderd met de door Leverancier te betalen som voor het eigen risico.

10.2       Buiten de in het vorige lid genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Met name rust op Leverancier geen aansprakelijkheid voor andere schade dan vermogensschade en voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens, verlies of verminking van materialen of machines, reputatieschade, schade uit datalekken en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3       De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan Leverancier een redelijke termijn wordt gegund om de tekortkoming te zuiveren, en Leverancier ook na die redelijke termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat zal zijn adequaat te reageren.

10.4       Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van 24 (vierentwintig) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Afnemer vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

10.5       Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Leverancier zich bedient bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen en komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Leverancier.

 1. Overmacht

In overmachtssituaties kunnen partijen niet nakomen en worden zij daartoe niet verplicht.

11.1       Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien zich een buiten de macht van partijen liggende omstandigheid voordoet die iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming ontneemt, tenzij die omstandigheid reeds bij het sluiten van de overeenkomst tussen partijen kon of had moeten worden voorzien.

11.2       Onder overmacht worden, naast hetgeen daaromtrent in de geldende wet- en regelgeving en geldende rechtspraak wordt verstaan, in ieder geval begrepen: storingen van publieke infrastructuur die gewoonlijk voor Leverancier beschikbaar is en waar de levering van de diensten van afhankelijk is maar waarover Leverancier geen feitelijke of contractuele macht kan uitoefenen (zoals de werking van de registers en netwerken in het internet, die autonoom zijn of waar Leverancier geen contract mee heeft gesloten), storingen of uitvallen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur die het gevolg zijn van onrechtmatige of strafbare handelingen (zoals hacking, DDoS-aanvallen en dergelijke), stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisaties, oorlogen, stremmingen in het vervoer, stakingen, uitsluitingen, bedrijfsstoornissen, brand, overstromingen, terroristische aanslagen, en het geval dat Leverancier door haar eigen toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst tussen partijen redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden verlangd.

11.3      Indien een overmachtssituatie langer dan drie maanden voortduurt, heeft iedere partij het recht de overeenkomst tussen partijen te ontbinden. Wat op grond van de betreffende overeenkomst reeds is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar verder iets verschuldigd zullen zijn.

 1. Wijzigingen in de overeenkomst

Veranderende omstandigheden vergen soms aanpassing van de overeenkomst. De wijze waarop de overeenkomst tussen partijen kan worden aangepast volgt uit dit artikel.

12.1       Het is Leverancier toegestaan om de tussen partijen geldende algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

12.2       Het is Leverancier ook toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 5 (vijf) procent te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Afnemer om de overeenkomst op te zeggen.

12.3       Het is Leverancier toegestaan om haar gebruikersinterface en andere elementen van haar diensten in de vorm van software of Software-as-a-Service (SaaS) van tijd tot tijd naar eigen inzicht te vernieuwen of aan te passen.

12.4       Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten tussen partijen, met inachtneming van een termijn van 2 (twee) maanden na bekendmaking van de betreffende wijziging. De bekendmaking zal plaatsvinden via e-mail, post of een ander communicatiemiddel waarvan Leverancier kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij afnemer.

12.5       Wijzigingen van ondergeschikte betekenis kunnen altijd zonder enige mededeling daarvan worden doorgevoerd en behoeven geen toestemming van Afnemer.

12.6       Indien Afnemer een wijziging in de algemene voorwaarden tussen partijen, in de prijzen voor de dienst of in de dienst zelf niet wil accepteren, dient Afnemer dit binnen twee weken na bekendmaking schriftelijk mede te delen aan Leverancier. Indien Leverancier de aangekondigde wijziging daarop niet intrekt, kan Afnemer de Overeenkomst opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen ingaan, met in achtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen.

 1. Overige bepalingen

In dit artikel worden overige afspraken tussen partijen vastgelegd.

13.1        Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

13.2       Tenzij partijen een minnelijke oplossing weten te bereiken of anderszins schriftelijk overeenkomen, worden geschillen bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Leverancier gevestigd is.

13.3       Het is Afnemer niet toegestaan haar rechten en verplichtingen uit de tussen partijen geldende overeenkomst aan een derde over te dragen, tenzij Leverancier hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van Afnemer.

13.4       Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de gehele overeenkomst niet aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging nieuwe bepalingen vaststellen, waarmee zoveel als juridisch mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden vorm wordt gegeven.

13.5       Informatie en mededelingen op de website en in brochures van Leverancier zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website of brochures enerzijds en de overeenkomst tussen partijen anderzijds, dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

13.6       De logfiles, door Leverancier opgeslagen versies van de communicatie tussen partijen en andere vormen van administratie van Leverancier gelden als authentiek en vormen volledig bewijs van stellingen van Leverancier. Het staat Afnemer vrij om tegenbewijs te leveren.